- pravidla poskytování služeb

 • Aktuality
 • O nás
 • Objednávka
 • Všobecné podmínky
 • Ceník
 • Podpora
 • Statistiky
 • Kontakt
 • Všeobecné podmínky

  Všeobecné podmínky provozu sítě Mjanik.net platné k 01.01.2005

   

  1. Definice
   1. Síť Mjanik.net znamená lokální počítačovou síť, provozovanou dle GL 12/R/2000 a jiných standardních LAN komponent (ethernet ap.), v lokalitě města Hlučín a přilehlých oblastech.
   2. Konečný uživatel je zákazník, který nějakým způsobem využívá síť Mjanik.net pro přístup k síti Internet, datům, programům nebo údajům.
  2. Smlouva, její změny a trvání
   1. Tyto všeobecné podmínky provozu sítě Mjanik.net jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb sítě Mjanik.net. Součástí smlouvy se mohou stát i jiné přílohy, zejména podrobnější specifikace služby, aktuální ceník a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené.
   2. Smlouva je účinná dnem podpisu oběma stranami. Pokud došlo k podpisu v různý den, je smlouva účinná dnem, který nastal později.
   3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Jedná-li se o splátkový prodej zařízení, je minimální doba trvání této smlouvy uvedena ve Smlouvě. Výpovědní doba jsou 1 měsíce. Výpověď  lze podat pouze písemnou formou na adresu poskytovatele, uvedenou ve smlouvě. Po zániku smlouvy jsou obě smluvní strany povinné do 14 kalendářních dnů provést vzájemné vypořádání. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou, jež má formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě porušení všeobecných podmínek provozu sítě Mjanik.net může poskytovatel i zákazník smlouvu vypovědět s okamžitou platností.
   4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
  3. Přístup ke službám a jejich využívání
   1. Přístupem ke kterékoliv ze služeb zákazník akceptuje všeobecné podmínky provozu sítě Mjanik.net. Dále zákazník přijímá odpovědnost za zaplacení příslušných poplatků, jak je stanoveno ve smlouvě a za veškeré své chování na síti Mjanik.net i síti Internet.
   2. Zákazník je odpovědný za veškerý obsah dat uložených na jeho počítačích připojených do sítě Mjanik.net, jako i za legálnost softwaru, který využívá na svých počítačích. Dále odpovídá i za veškerý obsah svých dat, které si uloží na serverech poskytovatele (např.: pomocí FTP přístupu, e-mailu apod.).
   3. Zákazník bude službu používat tak, aby tím nedocházelo k porušování příslušných předpisů, jinak nese odpovědnost z toho vyplývající. Zákazník je též odpovědný za obstarání všech povolení potřebných k užívání služby (pokud jsou potřebná).
   4. Zákazník se zavazuje, že se  nebude  jakýmkoliv způsobem pokoušet narušit nebo uvést mimo provoz poskytovatelovy systémy a aplikace (vědomé nadměrné zatěžování systému nad rámec zakoupených služeb, pokusy o proniknutí do zabezpečených systémů apod.). 
   5. Zákazník se zavazuje, že nebude používat připojení do sítě Mjanik.net na více počítačích než je uvedeno ve smlouvě.
   6. Zákazník se zavazuje nepoužívat programy peer-to-peer jako jsou Morpheus, Kazaa Media Desktop, Grokster, WinMX, Direct Connect, iMESH, MediaSeek, programy sítě Gnutella aj. akcelerátory pro stahování ze sítě Internet.
   7. Zákazník bude využívat služeb tak, aby tím nedocházelo k porušování práv třetích osob.
   8. Zákazník je povinen užívat službu tak, aby nedošlo k  porušení či ohrožení autorských práv poskytovatele.
   9. Zákazník se zavazuje poučit všechny, jimž umožní přístup k síti Mjanik.net či k síti Internetu, o nepřípustnosti šíření počítačových virů, trojských koňů a podobných programů a právně napadnutelných informací v síti Mjanik.net a síti Internet a nepřípustnosti neoprávněného přístupu k cizím informačním zdrojům.
  4. Cena plnění a způsob fakturace
   1. Ceny jsou platné dle smlouvy. Ceny které nejsou uvedeny ve smlouvě se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele.
   2. Pokud nebude poskytovatel schopen zajistit provoz služeb po dobu více jak 6 hodin (od nahlášení poruchy) v jednom kalendářním pracovním dnu, může zákazník požádat o snížení měsíčního poplatku za nefunkční služby o jednu třicetinu za každý takový den. Bude-li výpadek delší než 10 dní (od nahlášení poruchy) v jednom kalendářním měsíci, může zákazník požádat o prominutí celého měsíčního poplatku v daném měsíci. Poskytovatel tyto žádosti vyřídí při dalším fakturačním termínu.
   3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody, respektive ušlý zisk zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb sítě Mjanik.net (např. výpadky proudu, poškození zařízení přírodnímu živly nebo jejich odcizení). Zákazník nemůže na poskytovateli soudně, ani jinou cestou vymáhat jakékoli další náhrady vyplývající z těchto závad.
   4. Úhrada za služby bude vždy fakturována na začátku období, pokud nebude dohodnuto jinak. Standardní platební období je 1. měsíc.
   5. Od všech poplatků mohou být odečteny dealerské a jiné slevy oproti aktuálnímu ceníku, který tvoří přílohu této smlouvy.
   6. Všechny faktury mají standardní splatnost 14 dní.  Zákazník se zavazuje uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. V případě prodlení s platbou po termínu splatnosti faktury může být zákazník vyzván písemnou upomínkou k zaplacení závazku vůči poskytovateli. Pokud nedojde k úhradě závazku do 14 dnů od splatnosti faktury, může poskytovatel ukončit provoz služeb zákazníka. Náklady spojené s touto upomínkou a její evidencí činí poplatek 300,- Kč, který bude fakturován při následujícím fakturačním termínu.
   7. V případě, že poskytovatel má opakované problémy s vymáháním svých závazků na zákazníkovi, nebo klient porušuje všeobecné podmínky provozu sítě Mjanik.net, má poskytovatel právo učinit sankční opatření ( přerušení poskytování služeb apod.).
  5. Servisní podmínky
   1. Poskytovateli bude dána vždy příležitost napravit jakýkoli nedostatek v některé službě dříve, než dojde k porušení jeho povinností dle smlouvy. Zákazník dovolí poskytovateli přijmout všechna příslušná opatření k obnovení služby.
   2. Testem na funkčnost služeb je u datových služeb ověření spojení přes TCP/IP protokol (ping nebo traceroute) a ověření funkčnosti služeb (http, pop3, ftp, smtp apod.).
   3. Poskytovatel neodpovídá z této smlouvy za závady na počítačové síti zákazníka. Počítačovou sítí zákazníka se rozumí všechna zařízení a kabeláž od servisního rozhraní dále směrem k zařízení zákazníka.
   4. Poskytovatel odstraní poruchu v poskytování služby do 24 hodin od jejího nahlášení zákazníkem.
   5. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit částečně nebo i zcela poskytování služby z důvodu plánované údržby sítě, každou neděli v rozmezí od 00:00 do 07:00 CET. Pokud bude poskytovatel plánovat údržbu sítě na jiný termín, než je uvedeno, je povinen na to zákazníka upozornit 3 dny předem.
   6. Pro případ nahlášení poruchy mají zákazníci možnost toto nahlásit formou sms nebo e-mailem, nikoli však hromadnými telefonáty. Poskytovatel zároveň není povinen obratem poskytovat informace o odstraňování poruchy, jejíž provedení bude pravděpodobně probíhat.
  6. Závěrečná ustanovení
   1. Jsou-li některá ustanovení smlouvy považována za neplatná, nelegální nebo neproveditelná, nemá to vliv na platnost, legálnost a proveditelnost ostatních ustanovení.
   2. Tato smlouva se řídí zákony ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží do výhradní soudní pravomoci soudů v ČR.
   3. Uzavřením nové smlouvy, ve které jsou dohodnuty nové podmínky poskytování dosavadních služeb, zaniká smlouva stará.

   

  V Hati 01.01.2005

     Copyright © mjanik.net | webmaster: Radomír Panna